Parafia
św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Grudziądzu

Usługi Opiekuńcze

w miejscu zamieszkania na terenie miasta Grudziądza

16.01.2020
 
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy 
elementów stanowiących wyposażenie stanowiska pracy opiekuna 
w związku z realizację projektu pt. 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza

pobierz: zaproszenie
07.01.2020
 
Zapraszamy do rekrutacji

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe uzyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji programu pt. "Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza”.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Grudziądz. W szczególności zapraszamy osoby z obszarów zdegradowanych na obszarze realizacji projektu, w tym objętych rewitalizacją. Projekt będzie realizowany w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych na terenie miasta Grudziądz oraz w miejscach wynikających z potrzeb. Uczestnikami projektu będą osoby niesamodzielne, które ze względu stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jedną z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pomoc będzie mogła zostać przyznana:
- osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
- osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
- osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłoszeń. Rekrutacja do projektu odbywa się od poniedziałku do piątku w dniach 2-15 stycznia 2020 r., w godzinach 08:00 – 16:00 w Parafii św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie (Biuro Projektów) 

Wartość zadania publicznego wynosi: 1. 841 460,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 657 314,00
zł.