Parafia
św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Grudziądzu

Klub Seniora


Zapraszamy seniorów do udziału w zajęciach Klubu Seniora
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe uzyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji grantu pt. „Klub Seniora przy Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbe – 2 edycja" w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Projekt skierowany jest do 18 osób w wieku od 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Grudziądza (teren objęty LSR), które nie brały udziału w innym projekcie dofinansowanym w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Wartość projektu wynosi: 51 566,58 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 48 935,00 zł.

Celem projektu jest: Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza, Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku oraz Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. 

W ramach Projektu uruchomiony i prowadzony będzie klub seniora przy Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbe. Klub będzie funkcjonował około 2 razy w tygodniu. Łącznie w ramach Klubu odbędzie się 152 godzin zajęć grupowych, 43 godzin wsparcia indywidualnego, 6 wyjść poza Klub i 1 spotkanie integracyjne.

Zapewnione są następujące usługi:
  • integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej, 
  • aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień,
  • tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych,  kulturalnych, towarzyskich itp.
  • możliwość skorzystania z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego.
Wsparcie te będzie miało prowadzić do podniesienia aktywności społecznej seniorów.

W programie klubu funkcjonującego 6 miesięcy przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla uczestników:
  •     szkolenia/warsztaty z psychologami, terapeutami i innymi specjalistami z dziedziny aktywizacji społecznej,
  •     zajęcia artystyczne – malowanie, śpiew itp.
  •     zajęcia sportowe/rekreacyjne/relaksacyjne/fizjoterapeutyczne np. gimnastyka;
  •     ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, gry zespołowe i in. warsztaty z dietetykiem
Na wskazane wyżej zajęcia (poza sportowymi) przewidziana jest przerwa kawowa dla uczestników. 
Uczestnicy będą mogli korzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłoszeń w lipcu oraz sierpniu 2020 r. 
Rekrutacja do Klubu Seniora odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach 16:00 – 18:00  w Parafii św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie.

 
Lokalny Klub Seniora - I Edycja 
Dokumenty do rekrutacji do uczestników projektu „Lokalny Klub Seniora przy Parafii Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe” realizowany przez Parafię Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

do pobrania:
Zajęcia komputerowe dla seniorów


W dniu 14 maja uczestnicy projektu Lokalny Klub Seniora przy parafii Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe uczestniczyli w zajęciach komputerowych organizowanych w pracowni komputerowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu.
W teatrze
W dniu 21 marca 2019 r. uczestnicy Lokalnego Klubu Seniora przy Parafii Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe odwiedzili teatr na Dyskusyjnym Klubie Filmowym.

Uczestnicy mieli przyjemność obejrzenia filmu pt. Całe szczęście świata oraz możliwość zadawania pytań aktorce, która grała główną rolę pani Karolinie Gruszce